Avís legal i termes d’ús

Termes i condicions de l’ús mitjançant aquest avís

informa els usuaris de la pàgina web de la seva política de protecció de dades de caràcter personal. La utilització de l’espai web d’i de qualsevol dels serveis que s’incorporen pressuposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la política de privacitat que s’exposa.

Recollida de dades

Donant compliment a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades de caràcter personal que se sol·liciten en els nostres formularis s’inclouran en un fitxer de dades personals el responsable i titular del qual és . Així mateix, quan una persona farcida qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol·liciten i accepta l’enviament, autoritza expressament a a tractar o incorporar en el fitxer automatitzat de la seva propietat les dades personals facilitades en el formulari esmentat i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents esdeveniments que s’ofereixen en aquesta pàgina web.

Tret que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps de cada formulari, per a això l’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, complets i actualitzats. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol mal o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats o amb dades de tercers. A través de les diferents àrees que formen part d’aquest espai web, els usuaris poden obtenir informació, realitzar consultes i participar els diferents esdeveniments que ofereixi mitjançant el seu espai web.

Finalitats del tractament

Les dades facilitades mai seran utilitzats amb una finalitat diferent d’aquella per a la qual han estat cedits, i seran cancel·lats immediatament després de deixar de ser necessaris per a aquesta finalitat, excepte quan una llei estableixi una altra cosa.

Quan la persona interessada envia les dades personals i l’adreça electrònica a , autoritza expressament la utilització a l’efecte de comunicacions periòdiques, incloent expressament les que es realitzin per correu electrònic que o les entitats pertanyents a l’àmbit empresarial de portin a terme amb els usuaris, i possibles interessats, per a informar-los de les notícies, esdeveniments, etc…

Al marge del que s’ha dit anteriorment, la recollida i el tractament automatitzat de les dades personals facilitades tenen igualment com a finalitat la gestió administrativa i l’execució i el desenvolupament de tota activitat professional pròpia d’i la gestió de l’usuari en els diferents serveis posats a la seva disposició (a efectes merament informatius: sol·licitud d’informació sobre esdeveniments).

Seguretat

Tota la informació relativa a dades de caràcter personal rebuda per és tractada amb la màxima confidencialitat, i es procedeix únicament a les comunicacions estrictament necessàries per a la prestació del servei que interessa en cada cas i les comunicacions i cessions autoritzades per l’usuari mitjançant aquesta política de privacitat.

ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals requerides legalment i ha instal·lat els mitjans i mesures tècniques al seu abast per a evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració de les dades personals facilitades i l’accés no autoritzat a aquestes dades.

L’usuari té dret a accedir a la informació que el concerneix recopilada en els fitxers de , rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, per la via del correu electrònic a l’adreça .

Cessió de dades

L’usuari accepta que les seves dades puguin ser cedits, exclusivament per a les finalitats descrites anteriorment, a les entitats amb les quals participa . L’acceptació de l’usuari que les seves dades puguin ser tractats o cedits de la manera establerta en aquest paràgraf té sempre el caràcter de revocable, sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

Modificació d’aquesta política de privacitat

es reserva el dret de modificar la seva política de protecció de dades d’acord amb el seu criteri, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si , introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l’usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. Sigui com sigui, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix a l’espai web.titular i Responsable.